Особливості організації та проведення конкурсу з продажу пакету акцій акціонерного товариства з використанням відкритості пропонування цін за принципом аукціону

Юридична газета
№ 42(216), 20.10.2009р.
Алексія ОВДІЄНКО
юрист «Софоклеус і Партнери Консалтінг»
 
 
В практиці зарубіжних країн одним з найдієвіших засобів підвищення соціально-економічної ефективності виробництва, створення ефективного приватного та державного секторів економіки, конкурентного середовища як умови для зростання економіки і добробуту населення та залучення коштів на структурну перебудову економіки є приватизація державного майна. Суттю приватизації є відчуження майна, що перебуває у державній власності, і майна, що належить Автономній Республіці Крим, на користь фізичних та юридичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до чинного законодавства України.
На сьогоднішній день приватизація в Україні є одним з основних джерел подолання дефіциту бюджету. Одним знайбільш цікавихоб’єктів державної власності, який підлягає приватизації є акції (частки, паї), що належать державі у майні господарських товариств.
Відповідно до положень п.1 ст.15 ЗУ «Про приватизацію державного майна» приватизація,такого об’єкту державної власності, як акції, відбувається шляхом їх продажу на аукціоні, за конкурсом, на фондових біржах та в інший спосіб, що передбачає  загальнодоступність та конкуренцію покупців.
Найбільш зручним способом приватизації акцій, здатним забезпечити загальнодоступність, прозорість та конкуренцію покупців, вважається продаж за конкурсом з використанням відкритості пропонування цін за принципом аукціону.  Розглянемо детальніше процес підготовки та проведення такого роду конкурсу.
Основними законодавчими актами, що визначають та регулюють взаємовідносини у сфері приватизаціїтакого об’єкту державної власності,як акції є ЗУ «Про приватизацію державного майна», ЗУ”Про Державну програму приватизації”, Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затверджене Рішенням ДКЦПФРN 489від 17.11. 2004 р., (далі за текстом – Положення),ПостановаКМУ “Про затвердження Методики оцінки майна”,  Положенням про конкурсну комісію та інш.
Відповідно до п. 6.1. Положення підготовка до продажу пакета акцій здійснюється органом приватизації, яким відповідно до чинного законодавства є Фонд Державного Майна України (ФДМУ). Одночасно з прийняттям рішення про продаж розпочинається підготовка пакета документації про конкурс, рекомендацій ФДМУ щодо початкової вартості та фіксованих умов конкурсу для конкурсної комісії та утворюється конкурсна комісія. Порядок утворення комісії, її статус, права і обов’язки визначаються Положенням про конкурсну комісію.
Конкурсна комісія, отримавши рекомендації ФДМУ, проводить засідання, на якому визначає у протоколі початкову вартість і фіксовані умови відповідного конкурсу та готує проект інформаційного повідомлення про проведення конкурсу. Під фіксованими умовами конкурсу розуміється вичерпний перелік зобов’язань, які є однаковими і незмінними для всіх учасників конкурсу. Так наприклад, такими умовами можуть бути вимоги щодо погашення чи реструктуризації заборгованості акціонерного товариства, здійснення технічної реконструкції виробництва, збереження та створення нових робочих місць або у випадках визначених законодавством надання додаткових документів і т. п.
Варто зазначити, що у відповідності до п. 4.2. Положення строк виконання умов конкурсу не може тривати більше 5 років із дня підписання договору купівлі-продажу.
У разі згоди з початковою вартістю та фіксованими умовами конкурсу ФДМУ затверджує протокол конкурсної комісії та забезпечує публікацію інформаційного повідомлення про проведення конкурсу. Інформаційне повідомлення публікується у додатку до “Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію” – газеті “Відомості приватизації” у період від 30 до 50 календарних днів до дати проведення конкурсу, для об’єктів групи “Г” – у період від 30 до 75 календарних днів до дати проведення конкурсу. Відповідно до п. 5 ЗУ «Державної програми приватизації» до об’єктів групи «Г» належать цілісні майнові комплекси підприємств або пакети акцій ВАТ, що на момент прийняття рішення про приватизацію займають монопольне (домінуюче) становище назагальнодержавному ринку відповідних товарів і послуг або мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.
З дня опублікування інформаційного повідомлення потенційні покупці особисто або через уповноважених ними осіб подають за місцезнаходженням ФДМУ заяву про участь у конкурсі разом з підтвердними документами та документами, які підтверджують внесення конкурсної гарантії і здійснення реєстраційного внеску за подання заяви. Конкурсною гарантією учасника є визначений згідно з умовами відповідного конкурсу внесок у вигляді грошових коштів у розмірі 10 відсотків початкової вартості пакета акцій.  ФДМУ реєструє  потенційних покупців та видає їм довідку про реєстрацію. Потенційні покупці мають змогу подати заяву про участь у конкурсі та підтвердні документи до граничного терміну, встановленого в інформаційному повідомленні.
Чинне законодавство України до підтвердних документіввідносить  документи, які містять свідчення та докази правового статусу та кваліфікаційних характеристик учасника конкурсу. На підставі цих документів встановлюється відповідність учасника конкурсу вимогам ст. 8 ЗУ”Про приватизацію державного майна”, у якій визначено осіб,які можуть бути потенційними покупцями, та здатність учасника конкурсу виконати специфічні умови приватизації відповідного об’єкта приватизації згідно з нормами чинного законодавства України та умовами конкурсу. Наприклад, відповідно до п. 5.11. Положення, потенційні покупці контрольного пакету акцій акціонерного товариства, яке має стратегічне значення для економіки та безпеки держави, зобов’язані подавати відомості про відносини контролю. Такі відомості повинні розкривати всіх суб’єктів господарювання, які у разі придбання пакету акцій покупцем будуть здійснювати подальший контроль над акціонерним товариством або через яких буде здійснюватися контроль акціонерного товариства.
Після опублікування інформаційного повідомлення, потенційним покупцям, за їх  письмовим зверненням та після того, як   між ними  та ФДМУ буде укладено   договір про конфіденційність наданої інформації, надається пакет документації про конкурс (документи, що містять процедурні та інформаційні матеріали, зокрема проект договору купівлі-продажу пакета акцій).
Ознайомившись з документацією про конкурс, потенційний покупець опрацьовує і подає до ФДМУ один примірник пропозицій до договору купівлі-продажу пакету акцій з чітко зазначеними змінами та доповненням. Слід звернути увагу на те, що будь-які пропозиції до проекту договору купівлі-продажу, запропоновані потенційними покупцями повинні відповідати умовам проведення конкурсу, зазначеним в інформаційному повідомленні.
ФДМУ, отримавши проект договору купівлі-продажу, проводить переговори з потенційними покупцями щодо проекту договору, аналізує та узагальнює надані потенційними покупцями пропозиції.  Не пізніше 5 робочих днів до дати проведення конкурсуФДМУ надає  кожному потенційному покупцю остаточний проект договору купівлі-продажу. Проект остаточного договору купівлі-продажу, кожна сторінка якого повинна бути скріплена підписом уповноваженої особи потенційного покупця як підтвердження того, що цей проект буде безумовно підписаний ним у разі визнання його переможцем конкурсу, потенційний покупець передає  до ФДМУ  не пізніше ніж за 3робочих дні до дати проведення конкурсу. У випадку неподання або подання з порушенням строку, або подання з внесеними змінами до проекту остаточного договору купівлі-продажу потенційний покупець може бути не допущеним  до подання конкурсних пропозицій ціни.
За цих обставин, відповідно до п. 6.10. Положення, ФДМУ протягом 10 робочих днів з моменту затвердження відповідного рішення повертає потенційному покупцю конкурсну гарантію.
Список учасників конкурсу, допущених до подання конкурсних пропозицій ціни, затверджується ФДМУ та передається конкурсній комісії. Учасники конкурсу допущені до подання конкурсних пропозицій ціни, повідомляються ФДМУза допомогою засобів зв’язку, які вони обрали.
В день та час проведення конкурсу, визначений у інформаційному повідомленні, конкурсна комісії проводить відкрите засідання, на якомуприсутні учасники конкурсу, а також, за їх бажанням,  представники ЗМІ та інші зацікавлені особи. З метою забезпечення відкритості та прозорості проведення конкурсу, ФДМУ забезпечує проведення відео- та аудіозапису.
У ході засідання уповноважені особи учасників конкурсу подають свої конкурсні пропозиції ціни у запечатаних непрозорих конвертах.При продажі пакету акцій більше 50 відсотків статутного капіталу акціонерного товариства учасники конкурсу, крім  конкурсної  пропозиції ціниповинні також подати концепцію розвитку товариства. Концепція розвитку товариства складається на основі умов конкурсу і включає зобов’язання учасника конкурсу щодо їх виконання та реалізації плану довгострокових інтересів у розвитку товариства щодо підвищення економічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників діяльності об’єкта приватизації.
Учасники конкурсу, які подають конкурсну пропозицію ціни, та у разі необхідності концепцію розвитку товариства, реєструються секретарем конкурсної комісії в протоколі засідання та отримують картку з номером учасника. Крім того, секретар у ході проведення засідання заносить до протоколу початкову вартість продажу пакету акцій,  пропозиції учасників конкурсу та результат конкурсу. Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії та покупцем в день проведення конкурсу і затверджується ФДМУ. Реєстрація конкурсних пропозицій завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.  Після чого уповноважені особи учасників конкурсу опускають до прозорої скриньки зареєстровані конкурсні пропозиції ціни. Голова комісії у присутності членів комісії та зацікавлених осіб дістає зі скриньки конкурсні пропозиції ціни та оголошує їх зміст у порядку послідовності реєстраційних номерів. Слід звернути увагу не те, що до подальшого розгляду не приймаються конкурсні пропозиції ціни, у яких зазначена ціна придбання пакету акцій нижче визначеної ФДМУ початкової вартості за пакет акцій або які не містять згоди учасника на виконання фіксованих умов конкурсу. Такі конкурсні пропозиції ціни заносяться в протокол з відміткою “не виконано умов конкурсу”.
 Після оголошення усіх конкурсних пропозицій ціниконкурс проводиться у вигляді торгів “з голосу” ліцитатором. Початком торгіввважається момент оголошення ліцитатором найвищої ціни, запропонованої учасниками у конкурсній пропозиції ціни, яка буде вважається початковою ціною торгів. Якщо після триразового оголошення ціни не буде запропоновано більш високу ціну, ліцитатор одночасно з ударом молотка оголошує про придбання пакету акцій учасником, що запропонував найвищуу конкурсній пропозиції ціни.
Відповідно до п. 8.20. Положення, збільшення ціни здійснюється учасниками згідно з кроком, який установлюється конкурсною комісією, але не може бути меншим за 1 % від початкової вартості пакету акцій. В процесі проведення торгів його учасники піднімають картку зі своїм номером, повернутим до ліцитатора, й називають свою ціну Якщо після того, як ліцитатор тричі оголосив останню ціну, від учасників не надійдуть пропозиції щодо більш високої ціни, то ліцитатор оголошує “Продано” з одночасним ударом молотка, називає номер учасника, який запропонував максимальну ціну, та оголошує його переможцем.
Між переможцем конкурсу та ФДМУ укладається договір купівлі-продажу пакету акцій.  Такий договір підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.
Згідно з п. 9.1. Положення покупець набуває права власності на пакет акцій акціонерного товаристваз моменту сплати повної вартості придбаного пакета акцій на конкурсі.Право покупця на участь в управлінні, одержанні доходу тощо реалізується з моменту зарахування цінних паперів на рахунок власника у зберігача (бездокументарна форма).
Оплата за придбаний пакет акцій здійснюється відповідно до договору купівлі-продажу у два етапи, а саме: 50 відсотків вартості пакета акцій сплачується протягом 30 календарних днів з моменту підписання договору, а залишок – не пізніше 60 календарних днів з моменту підписання договору купівлі-продажу. Сума конкурсної гарантії, внесена покупцем для участі в конкурсі, зараховується покупцеві в рахунок оплати ціни пакета акцій. Пункт 2.6. Положення визначає, що засобами платежу за пакети акцій, є національна валюта України та вільно конвертована іноземна валюта.
Передача пакету акцій продавцем покупцю здійснюється у триденний строк після повної сплати вартості пакета акцій або  після одержання дозволу АМКУ( у випадку коли чинним законодавством передбачено одержання такого дозволу). Передача пакету акцій продавцем покупцю засвідчується Актом приймання-передачі, який підписується сторонами договору купівлі-продажу.
Згідно з п. 7.6. Положення протягом 10 календарних днів після укладення договору купівлі-продажу ФДМУ інформує учасників конкурсу про підсумки конкурсу, повертає конкурсні гарантії усіх учасників конкурсу, крім переможця конкурсу, готує й опубліковує в додатку до “Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію” – газеті “Відомості приватизації” – інформаційне повідомлення про підсумки конкурсу, а також інформує ДКЦПФР та АМКУ  про підсумки конкурсу.
Розглянувши детально порядок проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування цін за принципом аукціону, можна зробити висновок, що публічність процедури проведення такого конкурсу забезпечує  вплив та контроль над процесом приватизації з боку суспільства, що, у свою чергу,  відповідає світовим стандартам. Крім того, незважаючи на те, що в чинному законодавстві України ще є велика кількість прогалин та колізій, такий спосіб та порядок приватизації дозволяє запобігти відчуженню державного майна за позаприватизаційними процедурами.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *